Algemene verkoopsvoorwaarden


Bij RestoManager willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in RestoManager stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. RestoManager kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing
 zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens

RestoManager VOF, ook handelend onder dehandelsnaam “Resto TakeOut”
Neerstraat 281, 9250 Waasmunster
Info@restomanager.net
+32 9 277 45 92
BE.0743.981.684

Artikel 1. Algemene bepalingen

De webshop van RestoManager VOF (ook handelend onder de handelsnaam “Resto TakeOut”), een VOF met maatschappelijke zetel te Neersstraat 281, 9250 Waasmunster, en met ondernemingsnummer BE.0743.981.684 (hierna 'RestoManager') biedt haar klanten de mogelijkheid om afhaalgerechten en cadeaubonnen hiervan bij restaurants aangesloten op het platform online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van RestoManager houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door RestoManager aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2. Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Tevens niet in de prijs begrepen zijn de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na. Zo is het soms mogelijk dat RestoManager een forfaitaire transactiekost van €0,89 per transactie aanrekent bij het plaatsen van een bestelling. Voor meer informatie omtrent de prijzen van levering verwijzen wij u door naar artikel 5 van deze Voorwaarden.

RestoManager en diens leveranciers, waaronder de restaurants die de maaltijden aanbieden,  behouden zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3. Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RestoManager niet. RestoManager is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. RestoManager is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. RestoManager heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. De producten die via deze
webshop worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door RestoManager.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. portiegroottes, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met het restaurant waar een bestelling geplaatst wordt.

 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door elk restaurant. RestoManager kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4. Online aankoopen

Klanten hebben de mogelijkheid om ter plaatse  bij het restaurant te betalen. Het is ook mogelijk om via onze website te betalen. Online betalingen via onze webshop verloopt via Molie. Na het plaatsen van uw bestelling en het kiezen van een datum om de bestelling af te halen kan u naar de betaalpagina gaan. Hier vult u uw persoonlijke gegevens in en selecteert u het gewenste betaalmiddel. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina's/schermen gegevens in te voeren:

  • 1. De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
  • 2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
  • 3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
  • 4. Het kiezen van een datum om de bestelling af te halen; 
  • 5. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;
  • 6. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt;
  • Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien;
  • PayPal;
  • Ter plaatse bij het restaurant van zijn/haar keuze.

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend:

Bij leveringen aan huis kunnen er door het restaurant ook bijkomende vaste leveringskosten worden aangerekend. RestoManager bepaalt zelf niet deze leveringskosten, maar zullen u wel steeds hier duidelijk op informeren. Er worden verder geen andere kosten aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Deze transactiekosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geannuleerd.

De levering gebeurt door de leveranciers (aangesloten restaurants) van RestoManager zelf. Enerzijds kunnen bestellingen afgehaald worden. Wanneer er ook levering is door de restaurants zelf is het ook volledig diens verantwoordelijkheid dat alles bij de Klant geraakt. De duur hangt van de bestelling en eventuele extra kosten zijn afhankelijk van bij welk restaurant er besteld is.  

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd op dezelfde dag na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor RestoManager geen fout treft, vertraging oploopt. Indien RestoManager niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen een redelijke termijn volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan RestoManager. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn, waaronder begrepen een verkeerde of onvoldoende levering, dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij RestoManager. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan RestoManager terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de RestoManager was geboden.

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft. (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht).

RestoManager neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor zover bij wet toegelaten, is RestoManager niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

RestoManager is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij RestoManager, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Klant door RestoManager per e-mail is bevestigd op het emailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

Artikel 7. Klantendienst 

De klantendienst van RestoManager is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 277 45 92, via e-mail op info@restomanager.net of per post op het volgende adres Neerstraat 281, 9250 Waasmunster. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8. Sancties voor niet-betaling

De Klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of bij de afhaling te betalen. Bij het ontvangen van de betaling online zal de bestelling geleverd of afgehaald worden op de door de Klant aangeduide leveringsdatum. Bij niet-betaling behoudt RestoManager zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt RestoManager zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 9. Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, RestoManager respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden en het analyseren van de website via Google Analytics

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan RestoManager, Neerstraat 281 9250 Waasmunster, info@restomanager.net, gratis de
schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de persoonsgegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot aan RestoManager, Neerstraat 281 9250 Waasmunster, info@restomanager.net

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, RestoManager heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 RestoManager houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@restomanager.net.

Artikel 10. Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Onze cookiestatement is te raadplegen via https://www.restotakeout.com/legal/cookies.

Artikel 11. Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door RestoManager om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van RestoManager Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

RestoManager kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.