Algemene Voorwaarden B2B


Bij RestoManager willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze partners zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in RestoManager stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. RestoManager kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens van RestoManager

RestoManager VOF, ook handelend onder de handelsnaam “RestoTakeout”
Neerstraat 281, 9250 Waasmunster
Info@restomanager.net
+32 9 277 45 92
BE.0743.981.684

Artikel 1. Algemene bepalingen

De website van RestoManager VOF (ook handelend onder de handelsnaam “RestoTakeout”), een VOF met maatschappelijke zetel te Neersstraat 281, 9250 WAASMUNSTER, en met ondernemingsnummer BE.0743.981.684 (hierna 'RestoManager') biedt haar klanten de mogelijkheid om afhaalgerechten (en delivery) en cadeaubonnen van restaurants (hierna ‘Partner(s)’) aangesloten op het platform online of ter plaatse aan te kopen.

Onderhavige Samenwerkingsovereenkomst ("Voorwaarden") is van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een
bezoeker van onze e-commerce webshop (“Klant”) bij onze Partners. Het aanvaarden van een bestelling via de webwinkel van RestoManager houdt in dat de Partner deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Partner worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door RestoManager aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant meerderjarig zijn. Indien de Klant nog minderjarig is, mag de Klant deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door diens ouders of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2. Prijs

De Prijs dewelke de Partner aan RestoManager dient te betalen is €99 per jaar exclusief BTW voor het gebruik van de Diensten.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, rekent RestoManager 2,50% commissie aan op alle online betalingen verricht via Mollie die worden verricht door de Klant aan de Partner met behulp van onze Diensten. De Partner is vrij om een bijkomende en vrij te bepalen transactie- en leveringskost naar de Klant toe te bedingen. De Klant dient dan deze vrij te bepalen transactie- en/of leveringskost rechtstreeks te betalen via Mollie Connect. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor de Klant de bestelling doorgeeft.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

RestoManager en de Partner behouden zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RestoManager niet. RestoManager is wat de juistheid en volledigheid
van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. RestoManager s in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. RestoManager heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. De producten die via deze webshop worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door RestoManager.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. portiegroottes, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de Partner waar een bestelling wordt geplaatst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door elk restaurant. RestoManager kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, dit is steeds de verantwoordelijkheid van de Partner.

Artikel 4. Betaling

Klanten kunnen hun bestellingen betalen via onze Website. Online betalingen verlopen bij onze webshop via Mollie Connect. Onze Partners zijn verplicht een account aan te maken op Mollie Connect waaraan zij hun bankrekening koppelen. Dit met het doel om betaalde bestellingen via de webshop automatisch door te sturen aan de Partner, mits aftrek van de vermelde commissiekost in artikel 2 van deze Overeenkomst. Na het plaatsen van een bestelling van de Klant en het kiezen van een datum om de bestelling af te halen kan de Klant naar de betaalpagina gaan. Hier vult de Klant diens persoonlijke gegevens in en selecteert de Klant het gewenste betaalmiddel.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via Mollie Connect waarbij InvoiceNinja de factuur met betaalknop verstuurt:

  • Visa, MasterCard;
  • iDeal, Payconiq;
  • Bankcontact, Mister Cash;
  • PayPal
  • Ter plaatse betalen bij de Partner van zijn/haar keuze.

De betaalde bestellingen zijn betaalbaar op een zelf door de Partner te kiezen moment (dagelijks, wekelijks of maandelijks) via Mollie Connect waarbij de commissiekost automatisch in rekening wordt gebracht met de betaalde bestellingen van de Klant.

Alle facturen, via InvoiceNinja, zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van de RestoManager. De Partner dient binnen een termijn van 30 kalenderdagen het totale factuurbedrag van de geleverde diensten over te schrijven naar RestoManager op diens rekeningnummer. Indien de Partner na 30 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Indien de Partner in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

  • RestoManager is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd.
  • RestoManager is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
    incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

RestoManager mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Indien Partner een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt RestoManager zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan Partner in rekening te brengen, welke meerkosten 2,50 euro per factuur bedragen.

Elke promotie geldt per Partner waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door Partner van promoties, door bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) het aanmaken van meerdere accounts, behoudt RestoManager zicht het recht voor om promoties niet toe te
passen.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door Partner binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de Diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan RestoManager. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en diensten in.

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bij leveringen aan huis kunnen er door de Partner ook bijkomende vaste leveringskosten worden aangerekend. Deze leveringskosten worden in dat geval door de Partner bepaalt. RestoManager zal de Klant er hier wel steeds duidelijk over informeren.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Deze transactiekosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geannuleerd. De Klant is RestoManager of de Partner de prijs verschuldigd die in de bevestiging bij bestelling werd meegedeeld.

De levering gebeurt door de Partners van RestoManager zelf. Enerzijds kunnen bestellingen afgehaald worden. Wanneer er een levering is door de Partners zelf, is het ook volledig diens verantwoordelijkheid dat alles bij de Klant geraakt. De duur hangt van de
bestelling en eventuele extra kosten zijn afhankelijk van bij welke Partner er besteld is.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd op dezelfde dag na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor RestoManager geen fout treft, vertraging oploopt. Indien RestoManager niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen een redelijke termijn volgend op diens bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan RestoManager. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn, waaronder begrepen een verkeerde of onvoldoende levering, dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij RestoManager. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan RestoManager terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de
vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de RestoManager was geboden.

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de Klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft. (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht).

RestoManager neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden of diens Partners. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor zover bij wet toegelaten, is RestoManager niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering door derden of diens Partners.

RestoManager is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij RestoManager, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het
elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

De duur van deze Voorwaarden is die tijdsspanne die nodig is om de diensten te leveren, zijnde één (1) jaar vanaf de start van de Overeenkomst.

Geen van de partijen mag deze Voorwaarden eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

Elk der partijen mag Voorwaarden die voor bepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door RestoManager is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Partner zijn persoonsgegevens te vermelden.

Artikel 7. Klantendienst

De klantendienst van RestoManager is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 277 45 92, via e-mail op info@restomanager.net of per post op het volgende adres Neerstraat 281, 9250 Waasmunster. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8. Sancties voor niet-betaling

De Klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of bij de afhaling te betalen. Bij het ontvangen van de betaling online zal de bestelling geleverd of afgehaald worden op de door de Klant aangeduide leveringsdatum. Bij niet-betaling behoudt RestoManager zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt RestoManager zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is – het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 15% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van
€25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de Partner dan het voordeel van de toegekende disconto’s op het gewoon tarief. Elke door de Partner formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de Partner gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

Artikel 9. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, RestoManager respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden en het analyseren van de website via Google Analytics

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt uvia een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan RestoManager, Neerstraat 281 9250 Waasmunster,
info@restomanager.net, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de persoonsgegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot aan
RestoManager, Neerstraat 281 9250 Waasmunster, info@restomanager.net

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, RestoManager heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

RestoManager houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@restomanager.net.

Artikel 10. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Onze cookiestatement is te raadplegen via https://www.restotakeout.com/legal/cookies.

Artikel 11. Aantasting geldigheid- niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door RestoManager om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van RestoManager Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

RestoManager kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen
voortbestaan.